Mandat for arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering i UH-sektoren

Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.

UHRs styre har merket seg Kif-komitéens anbefalinger (vedlagt) og ber arbeidsgruppen ta med seg innspillene i det videre arbeidet.

Arbeidsgruppen skal innhente kunnskap fra og legge til rette for erfaringsutveksling for personalledere (HR-direktører) ved UHRs medlemsinstitusjoner. Arbeidsgruppen bes vurdere om det er tilsvarende behov for andre ledergrupper, herunder ledere med særskilt ansvar for læringsmiljøet ved institusjonene. Læringsmiljøet er en del av arbeidet.

Arbeidsgruppen må knytte til seg nødvendig kompetanse og organisere arbeidet på en hensiktsmessig måte. Gruppen bør dra veksler på det pågående arbeidet ved institusjonene. Det skal jevnlig rapporteres tilbake til UHRs styre.

Arbeidsgruppen bes om å lage forslag til program for seminaret om mobbing og trakassering på UHRs representantskapsmøte 30. mai 2018. Forslag til program legges fram for UHRs styre 9. april 2018.

Milepæler

Vår 2018

· Arbeidsgruppen forbereder seminaret knyttet til representantskapsmøtet 30. mai. Programforslaget behandles i styremøtet 9. april 2018.

Høst 2018

· Arbeidsgruppen utarbeider forslag til innhold i et nett- og modulbasert lederkurs og spørsmål til bruk i forbindelse med kartlegginger av arbeids- og læringsmiljø på UH-institusjonene.

· Arbeidsgruppen utarbeider en rapport som oppsummerer arbeidsgruppens arbeid samt anbefalinger til UHRs medlemsinstitusjoner.

 

Styreleder gis fullmakt til å supplere arbeidsgruppen dersom gruppen vurderer at det er behov for kompletterende kompetanse

Ressurser

Universitetet i Agder bidrar med leder og sekretær for arbeidsgruppen. Deltakerne dekker selv reisekostnader i forbindelse med møtene. UHR tilbyr møterom og lunsj dersom møtene legges til UHRs lokaler i Oslo.