Reichert leder nasjonal arbeidsgruppe

Rektor Frank Reichert ved Universitetet i Agder leder Universitets- og høgskolerådets (UHR) nye arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering.

– Jeg er veldig glad for at UHR tar tak i problematikken på nasjonalt nivå, og setter i gang en arbeidsgruppe som skal jobbe mot mobbing og trakassering av studenter og ansatte. Det er en ære for oss på UiA at vi blir spurt om å lede arbeidsgruppen, og en erkjennelse av jobben vi har gjort på feltet det siste året, sier rektor Frank Reichert.

Det er vedtatt at mobbing og trakassering blir hovedtema for UHRs representantskapsmøte i mai 2018.

Arbeidsgruppen skal samordne innsatsen i universitets- og høgskolesektoren når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring.

Kurse ledere og lærere

UHR-styrets vedtak slår fast at arbeidet mot mobbing og trakassering er et lederansvar. Emnet skal tas inn i UHRs lederopplæringsprogram. Reichert understreker også den enkelte universitetslærers betydning.

– Neste studieår er bare åtte måneder unna. Vi må utvikle flere verktøy som hjelper til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Reichert.

Vedtaket

Her er vedtaket som ble gjort av UHR-styret torsdag 14.12.2017:

 • UHRs styre tar trakassering og mobbing svært alvorlig, og mener det er viktig med samordning av innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon.
 • UHRs styre vil sette ned en arbeidsgruppe. Gruppens mandat vedtas på neste møte og vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøre hva et godt læringsmiljø er.
 • Arbeidsgruppen skal rapportere til styret.
 • Mobbing og trakassering er et viktig tema på alle UHRs møteplasser, og foreslås også som hovedtema på neste representantskapsmøte.
 • Styret understreker at mobbing og trakassering er et lederansvar, og ber om at dette tas inn i UHRs lederutviklingsprogram. UHR vil ta initiativ til utvikling av et nettbasert kurs.

Én kommentar til “Reichert leder nasjonal arbeidsgruppe”

 1. Stopp Diskrimineringen (borgerrettsstiftelse for bekjempelse av alle typer diskriminering av funksjonshemmede) er svært glad for at innsats mot mobbing gis oppmerksomhet innenfor høyere utdanning.
  Som eksperter på holdningsdiskriminering av funksjonshemmede ønsker vi å forsikre oss om at dette ikke blir nok en innsats som utelater funksjonshemmede som målgruppe, slik statlige innsatser i skolesystemet for øvrig gjør.
  Nasjonal og internasjonal forskning og statistikk viser at denne målgruppen er særlig utsatt sammenlignet med alle andre, også sammenlignet med andre særlig utsatte grupper. Mobbing er en viktig årsak til at mange funksjonshemmede faller ut av høyere utdanning. Funksjonshemmede mangler dessuten rollemodeller, siden akademia i liten grad har erkjent diskriminering av funksjonshemmede.
  Samtidig er dette den målgruppen som gis minst oppmerksomhet og hvor kompetansen er lavest på alle nivåer og innenfor alle fagfelt.
  Vi har ikke lest brevet fra Kif som vises til i mandatet, men Kif er også et eksempel på at mangfold i Norge gis en snever definisjon som ikke inkluderer funksjonshemmede.
  Vi bidrar svært gjerne med vår kunnskap om det er ønsket.
  Berit Vegheim, leder Stopp Diskrimineringen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *